تاریخ: 1399/04/13
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
خرید 900 متر لوله بدون درز

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

( نوبت اول/دوم )

 

موضوع: خرید 900 متر لوله بدون درز  

شماره تقاضا: SKD-9802057

 

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق در نظر دارد 900 متر لوله بدون درز در سایز و ضخامت های مختلف را  تحت تقاضاي  SKD-9802057  از طريق تأمين كنندگان معتبر خريداري نمايد.

شرايط متقاضي:

1- دارا بودن شخصيت حقوقی/حقیقی، کد اقتصادی، شناسه ملی/کدملی.

2- داشتن توانايي مالي ، تجربه و سوابق كافي و مرتبط.

3- توانايي تهيه ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار بمبلغ 975/000/000 ريال و در صورت برنده شدن ارائه تضمين انجام تعهدات بميزان 10 درصد مبلغ پيشنهادي. مناقصه گزار ميتواند ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار مناقصه گران را در صورت نياز، بيش از سه ماه تمديد نمايد.

درضمن 25 درصد بار مالي معامله به برنده مناقصه بعنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانكي مورد قبول مناقصه گزار پرداخت خواهد گرديد.

 در شرایط مساوی از لحاظ قیمت و کیفیت ، مناقصه گزار مجاز به خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی میباشد .

متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا تاریخ 98/11/24 ضمن ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به فاكس 37614397-051 ، جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به دفتر اداره خريدهاي داخلي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق واقع در مشهد، بلوار ارشاد، خيابان پيام، پلاك 18، طبقه دوم مراجعه نمایند يا با تلفن37047000-051 داخلی 333 و 337 تماس بگیرند. اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی بایستی حداكثر تا تاریخ 98/12/08 به آدرس ذکر شده تحويل شود . ضمناً آگهي فوق در سايت WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج ميباشد.

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©